*ЕПОКСИДНЕ В'ЯЖУЧЕ ДЛЯ СКЛО- I ВУГЛЕПЛАСТИКА

ЭПОКСИДНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ СТЕКЛО- И УГЛЕПЛАСТИКА

применение

Патент Украины

:

Номер патента:	       108584
Класс(ы) патента: C08L 63/00
C08K 9/08(2006.01)
Номер заявки: а 2014 06135
Дата подачи заявки: 04.06.2014
Дата публикации: 12.05.2015

:


Заявитель(и):

Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України, Харкiвське шосе, 48, м. Київ-160, 02160 (UA)

Автор(ы):

Файнлейб Олександр Маркович (UA), Григор'єва Ольга Петрiвна (UA), Даниленко Iнна Юрiївна (UA), Старостенко Ольга Миколаївна (UA), Гусакова Крiстiна Геннадiївна (UA)

Патентообладатель(и):

Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України

Реферат:

Винахід належить до галузі епоксидних в'яжучих для виготовлення композиційних конструкційних матеріалів і виробів для авіації, космічної промисловості, суднобудування, машинобудування, будівельної та інших галузей техніки. Задачею винаходу є забезпечення зниження кінцевої температури і загального часу тверднення при підвищенні основних фізико-хімічних показників кінцевого матеріалу. Поставлена задача вирішується тим, що епоксидне в'яжуче для скло- і вуглепластиків, що включає епоксидні смоли, і як отверджувач диціановий естер бісфенолу Е, згідно із запропонованим винаходом, як додатковий отверджувач містить фталонітрил або сполуку з класу ди(полі)ціанових естерів біс(полі)фенолів, або бісмалеімідів, або бензоксазинів, а також диціандіамід або сполуку з класу імідазолів, і додатково містить комплексний каталізатор, а саме - суміш сполуки з класу монофенолів і сполуки з класу нафтенатів, октаноатів або ацетилацетонатів металів, нанонаповнювач з класу оксидів кремнію, титану, цирконію, або нітрид бору, або монтморилоніт, або з класу поліедральних олігомерних силсесквіоксанів.

Винахід належить до галузі епоксидних в'яжучих для виготовлення композиційних конструкційних матеріалів і виробів для авіації, космічної промисловості, суднобудування, машинобудування, будівельної та інших галузей техніки.

Відоме епоксидне в'яжуче для склопластиків, що включає епоксидну діанову смолу, епокситрифенольну смолу, диціандіамід, біс-(N, N-диметилкарбамідо)-дифенілметан, органічний розчинник та хлор-мідний комплекс (патент РФ № 2172328).

Недоліком відомого епоксидного в'яжучого є те, що полімер на його основі має невисокі міцнісні і термічні властивості, що не дозволяють використовувати його для виготовлення конструкційних матеріалів і виробів.

Відоме епоксидне в'яжуче для препрегів, що включає епоксидну діанову смолу, дигліцидиловий етер діетиленгліколю (ДЕГ-1), отверджувач - біс-N, N-(диметилкарбамідо)дифенілметан, спирт, ацетон при співвідношенні ДЕГ-1 і отверджувача, що дорівнює (0,3-1,5): 1 (патент РФ № 1445163). Відоме епоксидне в'яжуче характеризується самозатуханням, життєздатністю не менше 6 місяців.

Недоліком відомого в'яжучого є невисокі міцнісні і термічні властивості. Відоме епоксидне в'яжуче для препрегів такого складу, мас.ч.:
- епоксидна діанова смола, модифікована дигліцидиловим етером діетиленгліколю........... 19±0,1
- епокситрифенольна смола........... 19±0,1
- бромвмісна епоксидна діанова смола ................................. 19±0,1
- біс-N, N-(диметилкарбамідо) дифенілметан................ 3,1±0,05
- спирт ......................................................... 24±0,1
- ацетон ....................................................... 16±0,1
- дихлор-(біс)-2-меркапто-5 трихлорацетиламіно-1,3.4тіадіазол нікель (II) (патент РФ № 2028334) ...... 0,3-1,0.

В'яжуче характеризується безпористістю і покращеними фізико-хімічними властивостями після отвердіння.

Недоліком в'яжучого є невисокі значення модуля пружності, особливо при підвищеній температурі, температурі склування і температурі початку втрати маси на повітрі, а також необхідність використання легколетких органічних розчинників, що підвищує небезпеку в'яжучого для здоров'я технічного персоналу на виробництві і підвищує витрати виробництва, оскільки розчинники потрібно потім видаляти і утилізувати.

Найбільш близьким аналогом запропонованого в'яжучого, прийнятим за прототип, і епоксидне в'яжуче (патент України № 104821) такого складу, мас. ч.:
- епоксидна діанова смола, модифікована дигліцидиловим етером діетиленгліколю .......... 19±0,1
- епокситрифенольна смола .......................................... 19±0,1
- бромвмісна епоксидна діанова смола ......................... 19±0,1
- диціановий естер бісфенолу Е ............................ 43±0,1.

В'яжуче за прототипом характеризується підвищеними показниками модуля пружності, особливо за підвищених температур, температури склування і температури втрати маси на повітрі, а також це в'яжуче не містить органічних розчинників.

Недоліком в'яжучого за прототипом є висока кінцева температура (210 °C) і довгий загальний час (9 год.) отвердіння.

Задачею винаходу є забезпечення зниження кінцевої температури і загального часу тверднення при покращенні основних фізико-хімічних показників кінцевого матеріалу.

Поставлена задача вирішується тим, що епоксидне в'яжуче для скло-і вуглепластиків, що включає епоксидні смоли, і як отверджувач - диціановий естер бісфенолу Е, згідно із запропонованим винаходом, як додатковий отверджувач містить фталонітрил або сполуку з класу ди(полі)ціанових естерів біс(полі)фенолів, або бісмалеімідів, або бензоксазинів і диціандіамід або сполуку з класу імідазолів, і додатково містить комплексний каталізатор (суміш сполуки з класу монофенолів і сполуки з класу нафтенатів або ацетилацетонатів металів) і нанонаповнювач з класу оксидів кремнію, титану, цирконію, або нітрид бору, або монтморилоніт, або з класу поліедральних олігомерних силсесквіоксанів при такому співвідношенні компонентів, мас.ч.:
- епоксидна смола або суміш епоксидних смол .............. 50-75
- диціановий естер бісфенолу Е ...................... 37,5-56,4
- додатковий отверджувач фталонітрил або сполука з класу ди(полі)ціанових естерів біс(полі)фенолів, або бісмалеімідів, або бензоксазинів ..... 1-28,2
- і диціандіамід або сполука з класу імідазолів ............... 1-10
комплексний каталізатор
- суміш сполуки з класу монофенолів .............1-2
і сполуки з класу нафтенатів, октаноатів .......... 0,01-0,02
- ацетилацетонатів металів нанонаповнювач оксид кремнію або оксид титану, або оксид цирконію, або нітрид бору, або монтморилоніт, або поліедральний олігомерний силсесквіоксан .............. 0,01-4.

Суть запропонованого винаходу полягає в тому, що процес отвердіння епоксидних смол можливо прискорити за рахунок використання додаткових специфічних отверджувачів фталонітрилу, сполук з класу ди(полі)ціанових естерів біс(полі)фенолів, наприклад диціанового естеру бісфенолу А, диціанового естеру бісфенолу F, поліціанового естеру новолачних смол, або з класу бісмалеімідів, наприклад, 4,4-бісмалеімідодифенілметан, або з класу бензоксазинів, наприклад бензоксазин бісфенолу А, і диціандіаміду, або сполук з класу імідазолів, наприклад 2-фенілімідазол, 2-метилімідазол, комплексного каталізатора, суміші сполуки з класу монофенолів, наприклад нонілфенол, трет-бутилфенол, і сполуки з класу нафтенатів, октаноатів або ацетилацетонатів металів, наприклад нафтенат кобальту, нафтенат цинку, нафтенат нікелю, октаноат кобальту, октаноат цинку, октаноат нікелю, ацетилацетонат кобальту, ацетилацетонат цинку, ацетилацетонат міді, ацетилацетонат заліза, і нанонаповнювача оксиду кремнію, або оксиду титану, або оксиду цирконію, або нітрид бору, або монтморилоніту, або поліедрального олігомерного силсесквіоксану. Це забезпечує зниження кінцевої температури і загального часу твердіння при покращенні основних фізико-хімічних показників кінцевого матеріалу: модуля пружності, особливо за підвищених температур, температури склування і температури початку втрати маси на повітрі затвердженого в'яжучого.

Для підтвердження суті винаходу наводимо приклад здійснення.

Приклад 1.
У реактор з мішалкою поміщали 16 мас.ч. бромвмісної епоксидної смоли, 17 мас.ч. епокситрифенольної смоли ЕТФ, 17 мас.ч. смоли ЕД-20, модифікованої дигліцидиловим етером діетиленгліколю, 1 мас.ч. поліціанового естеру новолачної смоли, 37,5 мас.ч. диціанового естеру бісфенолу Е, 1 мас.ч. диціандіамід, 1 мас.ч. нонілфенолу, 0,01 мас.ч. нафтенату кобальту, 0,01 мас.ч. нанонаповнювача оксиду кремнію, і перемішували при температурі 100 °C протягом 20-25 хв до повної гомогенізації. Гомогенну суміш поміщали між плоскими скляними пластинами, вкритими антиадгезійною плівкою і нагрівали від кімнатної температури до температури Т=177° С зі швидкістю 1-2 °C/хв. і потім витримували при Т=177° протягом 2-3 год.

У таблиці 1 наведено склади інших прикладів здійснення, а у таблиці 2 наведено властивості в'яжучого за винаходом і за прототипом. Властивості в'яжучих за винаходом, отриманих з використанням інших сполук з класів ди(полі)ціанових естерів біс(полі)фенолів, монофенолів, нафтенатів, октаноатів або ацетилацетонатів металів аналогічні тим, що наведено в таблиці 2.

З наведених у таблиці даних випливає, що заявлене в'яжуче має підвищені в порівнянні з прототипом температуру склування на 37-82 %, температуру початку інтенсивної втрати маси на повітрі на 10-23 %, модуль пружності за 27 °C на 8-21 %, а за 150 °C - на 806-1160 %. При цьому якщо в'яжуче за прототипом зберігає при 150 °C всього 9 % від значення модуля пружності при кімнатній температурі, то запропоноване в'яжуче зберігає 73-83 % вихідного модуля пружності. Таким чином, застосування в'яжучого і виробів з нього дозволить підвищити надійність і ресурс виробів авіаційної і космічної техніки, суднобудування та інших галузей техніки.

^

Реферат:

Изобретение относится к области эпоксидных связующих для изготовления композиционных конструкционных материалов и изделий для авиации, космической промышленности, судостроения, машиностроения, строительной и других отраслей техники. Задачей изобретения является обеспечение снижения конечной температуры и общего времени твердения при повышении основных физико-химических показателей конечного материала. Поставленная задача решается тем, что эпоксидное вяжущее для стекло- и углепластиков, включающей эпоксидные смолы, и как отвердитель дициановий эфир бисфенола Е, согласно предложенному изобретению в качестве дополнительного отвердитель содержит фталонитрил или соединение из класса ди (поли) циановых эфиров бис (поли) фенолов, или бисмалеимидив, или бензоксазинов, а также дициандиамид или соединение из класса имидазола, и дополнительно содержит комплексный катализатор, а именно - смесь соединения из класса монофенолов и соединения из класса нафтенатов, октаноатов или ацетилацетонатов металлов, нанонаполнитель из класса оксидов кремния, титана, циркония, или нитрид бора, или монтмориллонит, или из класса полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов.

Изобретение относится к области эпоксидных связующих для изготовления композиционных конструкционных материалов и изделий для авиации, космической промышленности, судостроения, машиностроения, строительной и других отраслей техники.

Известно эпоксидное вяжущее для стеклопластиков, включающее эпоксидную диановую смолу, эпокситрифенольну смолу, дициандиамид, бис (N,N-диметилкарбамидо)-дифенилметан, органический растворитель и хлор-медный комплекс (патент РФ № 2172328).

Недостатком известного эпоксидного связующего является то, что полимер на его основе имеет невысокие прочностные и термические свойства, которые не позволяют использовать его для изготовления конструкционных материалов и изделий.

Известно эпоксидное связуещее для препрегов, включающее эпоксидную дианов смолу, диглицидиловий эфир диэтиленгликоля (ДЭГ-1), отвердитель - бис-N,N-(диметилкарбамидо)-дифенилметан, спирт, ацетон при соотношении ДЕГ-1 и отвердителя в пропоции (0,3 - 1,5) : 1 (патент РФ № 1445163). Известное эпоксидное связующее характеризуется самозатуханием, жизнеспособностью не менее 6 месяцев.

Недостатком известного вяжущего являются невысокие прочностные и термические свойства. Известно эпоксидное связующее для препрегов следующего состава, мас.ч .:
- эпоксидная дианова смола, модифицированная диглицидиловим эфиром диэтиленгликоля .......... 19 ± 0,1
- эпокситрифенольна смола ............................................................ 19 ± 0,1
- бромнаполненная эпоксидная дианова смола ............................. 19 ± 0,1
- бис-N,N-(диметилкарбамидо)-дифенилметан .............................. 3,1 ± 0,05
- спирт ......................................................................................... 24 ± 0,1
- ацетон ................................. 16 ± 0,1
- дихлор-(бис)-2-меркапто-5-трихлорацетиламино-1,3.4-тиадиазол никель (II) (патент РФ № 2028334) ......... 0,3 - 1,0

Вяжущее характеризуется безпористостью и улучшенными физико-химическими свойствами после отвердения.

Недостатком вяжущего является невысокие значения модуля упругости, особенно при повышенной температуре, температуры стеклования и температуры начала потери массы на воздухе, а также необходимость использования легколетучих органических растворителей, что повышает опасность связующего для здоровья технического персонала на производстве и повышает расходы производства, поскольку растворители нужно потом удалять и утилизировать.

Наиболее близким аналогом предложенного вяжущего, принятым за прототип, эпоксидное связующее (патент Украины № 104821) такого состава, мас. ч .:
- эпоксидная дианова смола, модифицированная диглицидиловим эфиром диэтиленгликоля ....... 19 ± 0,1
- эпокситрифенольна смола .................. 19 ± 0,1
- бромнаполненная эпоксидная дианова смола .......... 19 ± 0,1
- дициановий эфир бисфенола Е 30 ................. 43 ± 0,1.

Связующее по прототипу характеризуется повышенными показателями модуля упругости, особенно при повышенных температурах, температуры стеклования и температуры потери массы на воздухе, а также это связующее не содержит органических растворителей.

Недостатком вяжущего по прототипу является высокая конечная температура (210 ° C) и длинное общее время (9 час.) отверждения.

Задачей изобретения является обеспечение снижения конечной температуры и общего времени твердения при улучшении основных физико-химических показателей конечного материала.

Поставленная задача решается тем, что эпоксидное связующее для стекло- и углепластиков, включающее эпоксидные смолы, и как отвердитель - дициановий эфир бисфенола Е, согласно предложенному изобретению в качестве дополнительного отвердитель содержит фталонитрил или соединение из класса ди(поли)циановых эфиров бис(поли)фенолов, или бисмалеимидов, или бензоксазинов и дициандиамид или соединение из класса имидазолов, и дополнительно содержит комплексный катализатор (смесь соединения из класса монофенолов и соединения из класса нафтенатов или ацетилацетонатов металлов) и нанонаполнитель из класса оксидов кремния, титана, циркония, или нитрид бора, или монтмориллонит, или из класса полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов при следующем соотношении компонентов, мас.ч .:
- эпоксидная смола или смесь эпоксидных смол .............. 50-75
- дициановий эфир бисфенола Е .............. 37,5-56,4
- дополнительный отвердитель фталонитрил или соединение из класса ди(поли)циановых эфиров бис(поли)фенолов, или бисмалеимидов, или бензоксазинов ................ 1-28,2
- дициандиамид или соединение из класса имидазолов ............... 1-10
комплексный катализатор смеси
- соединения из класса монофенолов .............. 1-2
- и соединения из класса нафтенатов, октаноатов или ацетилацетонатов металлов ............ 0,01-0,02
- нанонаполнитель оксид кремния или оксид титана, или оксид циркония, или нитрид бора, или монтмориллонит, или полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов .............. 0,01-4

Суть предлагаемого изобретения заключается в том, что процесс отверждения эпоксидных смол возможно ускорить за счет использования дополнительных специфических отвердителей, - фталонитрила, соединений из класса ди(поли)циановых эфиров бис(поли)фенолов, например дицианового эфира бисфенола А, дицианового эфира бисфенола F, полицианового эфира новолачных смол, или из класса бисмалеимидов, например, 4,4-бисмалеимидодифенилметана, или из класса бензоксазинов, например бензоксазин бисфенола А, и дициандиамид, или соединений из класса имидазола, например 2-фенилимидазол, 2-метилимидазол, комплексного катализатора, смеси соединения из класса монофенолов, например нонилфенол, трет-бутилфенол и соединения из класса нафтенатов, октаноатов или ацетилацетонатов металлов, например нафтенат кобальта, нафтенат цинка, нафтенат никеля, октаноат кобальта, октаноат цинка, октаноат никеля, ацетилацетонат кобальта, ацетилацетонат цинка, ацетилацетонат меди, ацетилацетонат железа, и нанонаполнителя оксида кремния или оксида титана, или оксида циркония, или нитрид бора, или монтмориллонита, или полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов. Это обеспечивает снижение конечной температуры и общего времени твердения при улучшении основных физико-химических показателей конечного материала: модуля упругости, особенно при повышенных температурах, температуры стеклования и температуры начала потери массы на воздухе отвержденного связующего.

Для подтверждения сущности изобретения приводим пример осуществления.

Пример 1.
В реактор с мешалкой помещали 16 мас.ч. бромнаполненной эпоксидной смолы, 17 мас.ч. эпокситрифенольной смолы ЭТФ, 17 мас.ч. смолы ЭД-20, модифицированной диглицидиловым эфиром диэтиленгликоля, 1 мас.ч. полицианового эфира новолачные смолы, 37,5 мас.ч. дицианового эфира бисфенола Е, 1 мас.ч. дициандиамида, 1 мас.ч. нонилфенола, 0,01 мас.ч. нафтената кобальта, 0,01 мас.ч. нанонаполнителя оксида кремния, и перемешивали при температуре 100 ° C в течение 20-25 мин до полной гомогенизации. Гомогенную смесь помещали между плоскими стеклянными пластинами, покрытыми антиадгезионной пленкой и нагревали от комнатной температуры до температуры Т = 177 ° С со скоростью 1-2 ° C / мин. и затем выдерживали при Т = 177 ° в течение 2-3 ч.

В таблице 1 приведены составы других примеров осуществления, а в таблице 2 приведены свойства связующего по изобретению и по прототипу. Свойства связующих согласно изобретения, полученных с использованием других соединений из классов ди(поли)циановых эфиров бис(поли)фенолов, монофенолов, нафтенатов, октаноатов или ацетилацетонатов металлов аналогичные тем, что приведены в таблице 2.

Из приведенных в таблице данных следует, что заявленное связующее обладает повышенными по сравнению с прототипом температуру стеклования на 37-82%, температуру начала интенсивной потери массы на воздухе на 10-23%, модуль упругости при 27 ° C на 8-21%, а более 150 ° C - на 806-1160%. При этом если связующее по прототипу сохраняет при 150 ° C всего 9% от значения модуля упругости при комнатной температуре, то предложенное связующее сохраняет 73-83% исходного модуля упругости.Таким образом, применение вяжущего и изделий из него позволит повысить надежность и ресурс изделий авиационной и космической техники, судостроения и других отраслей техники.Таблица 1
Компоненти в'яжучого № прикладу
2 3 4 5 6 7 8
Епоксидна діанова смола, мас. ч. 25 62,5 25 50 50 19 25
Епокситрифенольна смола, мас. ч. 25 - - - - 19 25
Бромвмісна епоксидна діанова смола, мас. ч. 25 - 25 20 - 19 25
Диціановий естер бісфенолу А, мас. ч. 56,4 47 50 50 37,5 43 56,4
Фталонітрил, мас. ч. - - - - 5 - -
Диціановий естер бісфенолу А, мас. ч. - - 10 - - - -
Диціановий естер бісфенолу F, мас. ч. - 14,1 - - - - -
4,4-бісмалеімідодифенілметан, мас. ч. - - - - - 15 -
Бензоксазин бісфенолу А, мас. ч - - - 5 - - -
2-фенілімідазол, мас. ч. 10 - 2 - - 1 3
2-метилімідазол, мас. ч. - 5 - 1 4 - -
Трет-бутилфенол, мас. ч. 2 - - - - - -
Нонілфенол, мас. ч. - 1,5 1 2 1,2 1 1
Октаноат кобальту, мас. ч. - - - - - - 0,01
Ацетилацетонат кобальту, мас. ч. 0,02 - - - 0,012 0,01 -
Ацетилацетонат цинку, мас. ч. - 0,015 0,01 - - - -
Ацетилацетонат міді, мас. ч. - - - 0,02 - - -
Оксид кремнію, мас. ч. 4 - - - - - -
Оксид титану, мас. ч. - 1 - - - - -
Оксид цирконію, мас. ч. - - 0,1 - - - -
Нітрид бору, мас. ч. - - - 0,5 - - -
Монтморилоніт, мас. ч. - - - - 0,01 - -
Поліедральний олігомерний силсесквіоксан, мас. ч. - - - - - 0,05 0,025


Таблица 2
№ прикладу Властивості отвердженого в'яжучого
Температура склування, °C Температура початку інтенсивної втрати маси на повітрі, °C Модуль пружності, МПа/відсоток збереження, %
за 27 °C за 150 °C
1 225 388 2884/100 2110/73
2 250 402 2990/100 2242/75
3 242 406 3010/100 2348/78
4 256 415 3100/100 2480/80
5 259 420 3160/100 2496/79
6 228 412 3180/100 2940/83
7 230 401 3210/100 2247/70
8 239 399 3090/100 2348/76
Прототип 142 341 2662/100 233/9


Формула винаходу

Епоксидне в'яжуче для скло- і вуглепластиків, яке містить епоксидну смолу або суміш епоксидних смол, і як отверджувач - диціановий естер бісфенолу Е, яке відрізняється тим, що як додатковий отверджувач містить фталонітрил або сполуку з класу ди(полі)ціанових естерів біс(полі)фенолів, або бісмалеімідів, або бензоксазинів, а також диціандіамід, або сполуку з класу імідазолів, і додатково містить комплексний каталізатор, а саме - суміш сполуки з класу монофенолів і сполуки з класу нафтенатів, октаноатів або ацетилацетонатів металів та нанонаповнювач - оксид кремнію або оксид титану, або оксид цирконію, або нітрид бору, або монтморилоніт, або сполуку з класу поліедральних олігомерних силсесквіоксанів при такому співвідношенні компонентів, мас. ч.:
- епоксидна смола або суміш епоксидних смол .............. 50-75
- диціановий естер бісфенолу Е ...................... 37,5-56,4
- додатковий отверджувач фталонітрил або сполука з класу ди(полі)ціанових естерів біс(полі)фенолів, або бісмалеімідів, або бензоксазинів ..... 1-28,2
- диціандіамід або сполука з класу імідазолів ............... 1-10
комплексний каталізатор - сумiш
- сполуки з класу монофенолів .............1-2
і сполуки з класу нафтенатів, октаноатів ацетилацетонатів металів .......... 0,01-0,02
- нанонаповнювач оксид кремнію або оксид титану, або оксид цирконію, або нітрид бору, або монтморилоніт, або поліедральний олігомерний силсесквіоксан .............. 0,01-4.

^

Формула изобретения

Эпоксидное связующее для стекло- и углепластиков, которое содержит эпоксидную смолу или смесь эпоксидных смол, и как отвердитель - дициановий эфир бисфенола Е, которое отличается тем, что в качестве дополнительного отвердитель содержит фталонитрил или соединение из класса ди(поли)циановых эфиров бис(поли)фенолов, или бисмалеимидов, или бензоксазинов, а также дициандиамид, или соединение из класса имидазолов, и дополнительно содержит комплексный катализатор, а именно - смесь соединения из класса монофенолов и соединения из класса нафтенатов, октаноатов или ацетилацетонатов металлов и нанонаполнителя - оксид кремния или оксид титана, или оксид циркония, или нитрид бора, или монтмориллонита, или соединения из класса полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов при следующем соотношении компонентов, мас. ч .:
- эпоксидная смола или смесь эпоксидных смол ........ 50-75
- дициановий эфир бисфенола Е .................... 37,5-56,4
- дополнительный отвердитель фталонитрил или соединение из класса ди(поли)циановых эфиров, бис(поли)фенолов или бисмалеимидов, или бензоксазин ............. 1- 28,2
- дициандиамид или соединение из класса имидазолов .......... 1-10
- комплексный катализатор - смесь соединения из класса монофенолы ........... 1-2
- и соединения из класса нафтенатов, октаноат или ацетилацетонатов металлов ........... 0,01-0,02
- нанонаполнитель оксид кремния или оксид титана, или оксид циркония или нитрид бора, или монтмориллонит, или соединение из класса полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов ............ 0,01-4.*к оглавлению