*ЗАСТОСУВАННЯ ЕПОКСИДНОI ФОТОЛЮМIНЕСЦЕНТНОI КОМПОЗИЦII ЯК ЗАСОБУ ДЛЯ ПОКРИТТЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПОКСИДНОЙ ФОТОЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ КОМПОЗИЦИИ КАК СПОСОБ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ

применение

Патент Украины

:

Номер патента:	       101360
Класс(ы) патента: C08L 63/02
C08К 5/31
Номер заявки: u 2015 02021
Дата подачи заявки: 06.03.2015
Дата публикации: 10.09.2015

:


Заявитель(и):

Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України, Харкiвське шосе, 48, м. Київ-160, 02160 (UA)
Iнститут фiзичної хiмiї iм. Л.В. Писаржевського, пр. Наукы, 31, м. Київ, 03028 (UA)

Автор(ы):

Вортман Марина Якiвна (UA), Гродзюк Галина Ярославiвна (UA), Швалагiн Вiталiй Васильович (UA), Лемешко Валентина Миколаївна (UA), Iванова Тамара Савiвна (UA), Тригуб Свiтлана Олександрiвна (UA), Шевченко Валерiй Васильович (UA), Гранчак Василь Михайлович (UA), Кучмiй Степан Ярославович (UA)

Патентообладатель(и):

Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України
Iнститут фiзичної хiмiї iм. Л.В. Писаржевського

Реферат:

Застосування епоксидної фотолюмінесцентної композиції за такого співвідношення компонентів (мас. ч.):
- полімерна матриця епоксидна смола DER-331 ................ 100
- поліетиленполіамін ............. 50
- гуанідинвмісний аддукт ............. 33
- діоктилфталат........... 15
- диметилформамід .......... 55
- люмінофор сульфід кадмію CdS ............. 0,1
- гуанідинвмісний олігомер .............. 0,35
- тіопропіонова кислота ............... 0,21
- нітрат срібла .............. 0,0012-0,0036
як засобу для покриття.

Корисна модель належить до композиції на основі полімерів і люмінесцентних речовин та призначена для використання в лакофарбовій промисловості як покриття з фотолюмінесцентними властивостями.

Відома епоксидна композиція містить рідку епоксидну смолу, пластифікатор та стандартний отверджувач амінного типу. Отверднена композиція має задовільні фізико-механічні показники, але не забезпечує фотолюмінесцентних властивостей III.

Відома епоксидна фотолюмінесцентна композиція, що містить епоксидну смолу DER-331 з отверджувачами, поліетиленполіаміном та гуанідинвмісним олігомером; люмінофор наночастинки CdS з середнім діаметром 4,2 нм стабілізовані гуанідинвмісним олігомером, тіопропіоновою кислотою та доповані іонами срібла; призначена для створення концентраторів сонячної енергії [1].

Задачею корисної моделі є застосування епоксидної фотолюмінесцентної композиції як засобу для покриття в лакофарбовій промисловості.

Поставлена задача вирішується застосуванням епоксидної фотолюмінесцентної композиції за такого співвідношення компонентів (мас. ч.):
- полімерна матриця епоксидна смола DER-331 ................ 100
- поліетиленполіамін ............. 50
- гуанідинвмісний аддукт ............. 33
- діоктилфталат........... 15
- диметилформамід .......... 55
- люмінофор сульфід кадмію CdS ............. 0,1
- гуанідинвмісний олігомер .............. 0,35
- тіопропіонова кислота ............... 0,21
- нітрат срібла .............. 0,0012-0,0036
як засобу для покриття.

Епоксидну фотолюмінесцентну композицію готували таким чином: вихідні компоненти полімерної матриці - епоксидну смолу, поліетиленполіамін, гуанідинвмісний аддукт, діоктилфталат змішували за кімнатної температури з люмінофором сульфідом кадмію CdS з середнім діаметром НЧ 4,2 нм, стабілізованим гуанідинвмісним олігомером та тіопропіоновою кислотою і розчиняли в органічному розчиннику до отримання однорідної гомогенної маси.

Приготовлена композиція має вигляд прозорої однорідної маси. Властивості неотвердненої композиції - відносна в'язкість по ВЗ, 10-14 сек., життєздатність - 3 години до нанесення. Отриману композицію наносили методом поливу на алюмінієву або сталеву пластину та висушували протягом доби за кімнатної температури.

Отверднення проводили за температури 80 °C протягом 6 годин. Отверднена композиція набирає міцності через 5-7 діб залежно від її складу. Готове покриття не відшаровується від поверхні з часом. Для отриманих отверднених епоксидних композицій визначали вміст гельфракції шляхом екстрагування ацетоном вона становила 90 %. Визначали межі міцності отвердненого покриття при рівномірному відриві (бс), яка становила 32 МПа і зрушенні (бс) - 11 МПа адгезійних сполук за ДСТУ 14759-69 і ДСТУ 14760-69. Характер руйнування у всіх випадках був когезійним.

В таблиці приведений склад епоксидної фотолюмінесцентної композиції для покриття та фізико-механічні властивості в порівнянні з відомим покриттям.

^

Реферат:

Применение эпоксидной фотолюминесцентной композиции при таком соотношении компонентов (мас. ч.):
- полимерная матрица эпоксидная смола DER-331 .......... 100
- полиэтиленполиамин .............. 50
- гуанидинвмещающий аддукт .............. 33
- диоктилфталат ................ 15
- диметилформамид ................. 55
- люминофор сульфид кадмия CdS ............ 0,1
- гуанидинвмещающий олигомер .............. 0,35
- тиопропионова кислота ............ 0,21
- нитрат серебра ............... 0,0012-0,0036
как способ для покрытия.

Полезная модель относится к композиции на основе полимеров и люминесцентных веществ и предназначена для использования в лакокрасочной промышленности в качестве покрытия с фотолюминесцентными свойства.

Известная эпоксидная композиция содержит жидкую эпоксидную смолу, пластификатор и стандартный отвердитель аминного типа. Отверждённая композиция имеет удовлетворительные физико-механические показатели, но не обеспечивает фотолюминесцентных свойств III.

Известная эпоксидная фотолюминесцентная композиция, содержащая эпоксидную смолу DER-331 с отвердителями, полиэтиленполиамином и гуанидинсодержащим олигомером; люминофор наночастицы CdS со средним диаметром 4,2 нм стабилизированные гуанидинсодержащим олигомером, тиопропионовой кислотой и дополненные ионами серебра; предназначена для создания концентраторов солнечной энергии [1].

Задачей полезной модели является применение эпоксидной фотолюминесцентной композиции как средства для покрытия в лакокрасочной промышленности.

Поставленная задача решается применением эпоксидной фотолюминесцентной композиции при следующем соотношении компонентов (мас. ч.):
- полимерная матрица эпоксидная смола DER-331 .......... 100
- полиэтиленполиамин .............. 50
- гуанидинвмещающий аддукт .............. 33
- диоктилфталат ................ 15
- диметилформамид ................. 55
- люминофор сульфид кадмия CdS ............ 0,1
- гуанидинвмещающий олигомер .............. 0,35
- тиопропионова кислота ............ 0,21
- нитрат серебра ............... 0,0012-0,0036
как способ для покрытия.

Эпоксидную фотолюминесцентную композицию готовили следующим образом: исходные компоненты полимерной матрицы - эпоксидную смолу, полиэтиленполиамин, гуанидинвмещающий аддукт, диоктилфталат смешивали при комнатной температуре с люминофором сульфидом кадмия CdS со средним диаметром НЧ 4,2 нм, стабилизированным гуанидинсодержащим олигомером и тиопропионовой кислотой и растворяли в органическом растворителе до получения однородной гомогенной массы.

Приготовленная композиция имеет вид прозрачной однородной массы. Свойства неотверждённой композиции - относительная вязкость по ВЗ, 10-14 сек., жизнеспособность - 3 часа до нанесения. Полученную композицию наносили методом полива на алюминиевую или стальную пластину и высушивали в течение суток при комнатной температуре.

Отверждение проводили при температуре 80 ° C в течение 6 часов. Отверждённая композиция набирает прочности через 5-7 суток в зависимости от ее состава. Готовое покрытие не отслаивается от поверхности со временем. Для полученных отверждённых эпоксидных композиций определяли содержание гельфракции путем экстрагирования ацетоном она составляла 90%. Определяли пределы прочности отверждённого покрытия при равномерном отрыве (бс), которая составила 32 МПа и сдвиге (бс) - 11 МПа адгезионных соединений по ГОСТ 14759-69 и ГОСТ 14760-69. Характер разрушения во всех случаях был когезийным.Таблиця. Склад та фізико-механічні властивості епоксидної композиції для покриття та фізико-механічні властивості
Склад композиції Прик. 1 Прик. 2 Прик. 3 Відоме покриття *
Полімерна матриця
Епоксидна смола DER-331 100 100 100 Е-41
35-45
Поліетиленполiамін 50 50 50 5-15
Гуанідинвмiсний аддук 33 33 33 -
Діоктилфталат 15 15 15 5-15
Диметилформамід 55 55 55 етилцелозольв
55
Люмінофор
CdS 0,1 0,1 0,1 -
Гуанідиновмiсний олiгомер 0,35 0,35 0,35 -
Тіопропiонова кислота 0,21 0,21 0,21 -
Нітрат срiбла 0,00012 0,00024 0,00036 -
Фізико-механiчнi властивостi
Твердість 0,9 0,9 0,9 0,9
Адгезія 1 1 1 1
Ударна міцнiсть, мПа 6 5 4,5 4,0
Міцнiсть на згин, мПа 1,2 1 1,5 0,9
Квантовий вихід фотолюмiнесценцiї 2,6 2,7 3,8 -
* Відоме покриття - епоксидна смола Е-41, полiетиленполiамiн, дiоктилфталат, етилцелозольв [1]


Як видно з даних таблиці, отримане покриття зберігає фізико-механічні властивості та забезпечує фотолюмінесцентні властивості.

Джерела інформації:
1. Эпоксидные смолы и полимерные материалы на их основе. Каталог. / Под ред. И.М. Шологона.- Черкассы: НИИТЭХИМ.-1989.-56 с

2.Патент UA№ 95212 опубл. 10.12.2014, бюл. 23.

Формула корисної моделi

Застосування епоксидної фотолюмінесцентної композиції за такого співвідношення компонентів (мас. ч.):
- полимерная матрица эпоксидная смола DER-331 .......... 100
- полиэтиленполиамин .............. 50
- гуанидинвмещающий аддукт .............. 33
- диоктилфталат ................ 15
- диметилформамид ................. 55
- люминофор сульфид кадмия CdS ............ 0,1
- гуанидинвмещающий олигомер .............. 0,35
- тиопропионова кислота ............ 0,21
- нитрат серебра ............... 0,0012-0,0036
как способ для покрытия.

^

Данные таблицы говорят о том, что полученное покрытие сохраняет физико-механические свойства и обеспечивает фотолюминисцентные свойства.

Источники информации:
1. Эпоксидные смолы и полимерные материалы на их основе. Каталог. / Под ред. И.М. Шологона.- Черкассы: НИИТЭХИМ.-1989.-56 с

2.Патент UA№ 95212 опубл. 10.12.2014, бюл. 23.

Формула изобретения

Применение эпоксидной фотолюминесцентной композиции при следующем соотношении компонентов (мас. ч.):
- полимерная матрица эпоксидная смола DER-331 .......... 100
- полиэтиленполиамин .............. 50
- гуанидинвмещающий аддукт .............. 33
- диоктилфталат ................ 15
- диметилформамид ................. 55
- люминофор сульфид кадмия CdS ............ 0,1
- гуанидинвмещающий олигомер .............. 0,35
- тиопропионова кислота ............ 0,21
- нитрат серебра ............... 0,0012-0,0036
как способ для покрытия.*к оглавлению