*КОМПОЗИЦIЯ ДЛЯ ВИГОТВЛЕННЯ ОБ'єМНИХ ЕТИКЕТОК

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЁМНЫХ ЭТИКЕТОК

применение

Патент Украины

:

Номер патента:	       95077
Класс(ы) патента: C08L 63/04
Номер заявки: u 2014 07023
Дата подачи заявки: 23.06.2014
Дата публикации: 10.12.2014

:


Заявитель(и):

Українська академiя друкарства, вул. Пiдголоско, 19, м. Львiв, 79020 (UA)

Автор(ы):

Гавенко Свiтлана Федорiвна (UA), Шелудько Свiтлана Валерiївна (UA)

Патентообладатель(и):

Українська академiя друкарства


Реферат:

Композиція для виготовлення об'ємних етикеток, яка містить епоксидну смолу на основі бісфенола А і затверджувач триетилентетрааміну, яка відрізняється тим, що вона додатково містить співполімер стиролу і малеїнового ангідриду та диметилсульфоксид.

Корисна модель належить до поліграфічної промисловості, а саме до виготовлення об'ємних етикеток з нанесеним прозорим полімерним покриттям.

Відома композиція для виготовлення об'ємних етикеток з використанням епоксидної смоли на основі Бісфенолу А, яку змішують із затведжувачем поліаміном, у пропорції 1:3 (1).

Недоліком цієї композиції є коротка її життєздатність до 20 хв., що утруднює технологічний процес нанесення полімерного покриття на відбитки етикеток.

В основу корисної моделі поставлена задача створення композиції для виготовлення об'ємної етикетки, у якій забезпечується необхідний час нанесення композиції та підвищення її адгезії до основи етикетки, а за рахунок цього створюється задовільна висота об'ємної етикетки.

Поставлена задача вирішується тим, що композиція для виготовлення об'ємної етикетки, яка містить епоксидну смолу на основі Бісфенола А і затверджувач - триетилентетраамін, згідно з корисною моделлю, додатково містить співполімер стиролу і малеїнового ангідриду та диметилсульфоксид у такому співвідношенні компонентів, мас. %:
- епоксидна смола на основі бісфенол А .............. 55-70
- затверджувач триетилентетраамін ............ 15-20
- співполімер стиролу і малеїнового ангідриду ............ 10-15
- диметилсульфоксид ....................... 5-10

Композицію готують таким чином.

В ємність, яка містить 60 мас. % епоксидної смоли на основі бісфенолу А, додають попередньо розчинений в 7,5 мас. % диметилсульфоксиді 12,5 мас. % співполімеру стиролу і малеїнового ангідриду. Суміш ретельно перемішують при кімнатній температурі змішувачем (міксером) до утворення однорідної консистенції і додають затверджувач триетилентетраамін (ТЕТА), змішуючи його з основою.

Інші приклади наведені в таблиці.

Модифікована композиція має добру адгезію до основи (паперу, плівки) і забезпечує задовільну висоту заливки на об'ємній етикетці.

^

Реферат:

Композиция для изготовления объемных этикеток, которая содержит эпоксидную смолу на основе бисфенола А и отвердитель триетилентетраамин, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит сополимер стирола и малеинового ангидрида и диметилсульфоксид.

Полезная модель относится к полиграфической промышленности, а именно к изготовлению объемных этикеток с нанесенным прозрачным полимерным покрытием.

Известна композиция для изготовления объемных этикеток с использованием эпоксидной смолы на основе бисфенола А, которую смешивают с отвердителем полиамином, в пропорции 1 : 3 (1).

Недостатком этой композиции является ее короткая жизнеспособность до 20 мин, что затрудняет технологический процесс нанесения полимерного покрытия на отпечатки этикеток.

В основу полезной модели поставлена задача создания композиции для изготовления объемной этикетки, в которой обеспечивается необходимое время нанесения композиции и повышение ее адгезии к основанию этикетки, а за счет этого создается удовлетворительная высота объемной этикетки.

Поставленная задача решается тем, что композиция для изготовления объемной этикетки, которая содержит эпоксидную смолу на основе бисфенола А и отвердитель - триэтилентетраамин, согласно полезной модели, дополнительно содержит сополимер стирола и малеинового ангидрида и диметилсульфоксид в следующем соотношении компонентов, мас. %:
- эпоксидная смола на основе бисфинола А ............... 55-70
- отвердитель триэтилентетраамин ............... 15 - 20
- сополимер стирола и малеинового ангидрида ............. 10 - 15
- диметилсульфоксид .................. 5-10

Композицию готовят следующим образом.

В емкость, содержащую 60 мас. % эпоксидной смолы на основе бисфенола А, добавляют предварительно растворенный в 7,5 масс. % диметилсульфоксиде 12,5 масс. % сополимера стирола и малеинового ангидрида. Смесь тщательно перемешивают при комнатной температуре смесителем (миксером) до образования однородной консистенции и добавляют отвердитель триэтилентетраамин (ТЕТА), смешивая его с основой.

Другие примеры приведены в таблице.

Модифицированная композиция имеет хорошую адгезию к основанию (бумаги, пленки) и обеспечивает удовлетворительную высоту заливки объемной этикетке.Таблиця.
№ п/п Склад композиції Вмiст, % В'язкість, хв Адгезія до паперу Висота заливки
1 Епоксидна смола 70 45 3 задовільна
Триетилентетраамін 15
Співполімер стиролу i малеїнового ангідриду 10
Диметилсульфоксид 5
2 Епоксидна смола 62,5 60 4 добра
Триетилентетраамін 17,5
Співполімер стиролу i малеїнового ангідриду 12,5
Диметилсульфоксид 7,5
1 Епоксидна смола 55 50 3 задовільна
Триетилентетраамін 20
Співполімер стиролу i малеїнового ангідриду 15
Диметилсульфоксид 10


Джерело інформації:
1. Патент UA № 63212 "Епоксидна композиція" Синельникова М.А., Щепіна Н.Д., Олійник М.М., Колодіна Л.А., Скуратова І.В., Швед О.М. МПК: C08L 63/00, C08G 59/00.

Формула корисної моделi

Композиція для виготовлення об'ємних етикеток, яка містить епоксидну смолу на основі бісфенола А і затверджувач триетилентетрааміну, яка відрізняється тим, що вона додатково містить співполімер стиролу і малеїнового ангідриду та диметилсульфоксид у такому співвідношенні компонентів, мас. %:
- епоксидна смола на основі бісфенол А ............ 55 - 70
- затверджувач триетилентетраамін ................... 15 - 20
- співполімер стиролу і малеїнового ангідриду ............ 10 - 15
- диметилсульфоксид ..................... 5-10.

^

Формула изобретения

Композиция для изготовления объемных этикеток, которая содержит эпоксидную смолу на основе бисфенола А и отвердитель триетилентетраамин, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит сополимер стирола и малеинового ангидрида и диметилсульфоксида в следующем соотношении компонентов, мас. %:
- эпоксидная смола на основе бисфинола А ............... 55-70
- отвердитель триэтилентетраамин ............... 15 - 20
- сополимер стирола и малеинового ангидрида ............. 10 - 15
- диметилсульфоксид .................. 5-10*к оглавлению

[an error occurred while processing this directive]